पशुबधशालामा रहेको कोठा भाडामा लगाउने समबन्धी सुचना