ठेक्का सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना