FAQs Complain Problems

समाचार

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Documents
भद्रपुर नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ PDF icon २. भद्रपुर नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
स्थानीय राजपत्र कार्यविधि २०७५ PDF icon १. स्थानीय राजपत्र कार्यविधि २०७५.pdf
भद्रपुर नगरपालिकाको शिक्षा ऐन PDF icon ८. भद्रपुर नगरपालिकाको शिक्षा ऐन.pdf
आर्थिक ऐन २०७५ PDF icon ७. आर्थिक ऐन २०७५.pdf
कर तथा गैह्रकर कर लगाउने सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७५ PDF icon ६.कर तथा गैह्रकर कर लगाउने सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७५.pdf
भद्रपुर नगरपालिकाको प्रशासकिय कार्यविधि (नियमित) गर्न बनेको ऐन २०७५ PDF icon ५. भद्रपुर नगरपालिकाको प्रशासकिय कार्यविधि (नियमित) गर्ने २०७५.pdf
भद्रपुर नगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७५ PDF icon ४. भद्रपुर नगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७५.pdf
न्यायिक समितिको उजुरीको कार्यावही किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन PDF icon ३. न्यायिक समितिको उजुरीको कार्यावही किनारा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन.pdf
भद्रपुर नगरपालिकाको सहकारी ऐन २०७५ PDF icon २. भद्रपुर नपाको सहकारी ऐन २०७५.pdf
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७५ PDF icon १. कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७५.pdf

Pages