FAQs Complain Problems

न्यायिक समितिको उजुरीको कार्यावही किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन