FAQs Complain Problems

वार्ड नं 10

क्र.स योजनाको नाम जम्मा बजेट
1
लक्ष्मी मार्ग (पक्की नाली बनाई बाटो गा्रभेल गर्ने काम)
      600,000.00
2
चाँदनी मार्ग (पक्की नाली बनाई बाटो गा्रभेल गर्ने काम)
      600,000.00
3
ग्रीन मार्ग (पक्की नाली बनाई बाटो गा्रभेल गर्ने काम)
      480,000.00
4
नवज्योति मार्ग (पक्की नाली बनाई बाटो गा्रभेल गर्ने काम)
      480,000.00
5
शान्ति मार्ग (पक्की नाली बनाई बाटो गा्रभेल गर्ने काम)
      480,000.00
6
चन्द्रगढी बजार (ब्लक टायल्स् लगाउने काम)
      840,000.00
7
गाडा टोल÷तटबन्धन बाटो रेखाङकन
      240,000.00
8
केन्दमोड देखि सुकुम्बासी बस्ती सम्म जाने बाटो निमार्ण
   5,500,000.00
9
नीरबहादुरको घर हुँदै गोसखान जाने ड्रेन तथा  सडक निर्माण (ब्लक टायल्स् लगाउने काम)
   2,400,000.00
10
चन्द्रगढी टी स्टेट उत्तर सन्थाल वस्ती जाने बाटोमा कलभर्ट तथा मलाहा वस्तीमा सडक ग्राभेल
   1,320,000.00
11
चन्द्रगढी सामुदायिक क्याम्पस भवन निर्माण
   1,200,000.00