FAQs Complain Problems

समाचार

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Documents
रोलर कार्यविधि PDF icon रोलर कार्यविधि.pdf
मर्मत कार्यविधि PDF icon मर्मत कार्यविधि.pdf
भद्रपुर नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावाली २०७४ PDF icon भद्रपुर नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावाली २०७४.pdf
भद्रपुर नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ PDF icon भद्रपुर नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४.pdf
Back Hoe लोडर कार्यविधि PDF icon Back Hoe लोडर कार्यविधि.pdf
सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ PDF icon ७. सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf
आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का बदोबस्त) कार्यविधि २०७५ PDF icon ६. आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का बदोबस्त) कार्यविधि २०७५.pdf
भद्रपर नगरपालिका करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ PDF icon ५.भद्रपर नगरपालिका करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५.pdf
बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५ PDF icon ४. बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५.pdf
'घ' वर्गको निर्माण व्यवसायी ईजाजत पत्र सम्बन्धि कार्यविधि PDF icon ३.'घ' वर्गको निर्माण व्यवसायी ईजाजत पत्र सम्बन्धि कार्यविधि.pdf

Pages