FAQs Complain Problems

वार्ड नं 10

क्र.स. योजनाको नाम जम्मा बजेट
1
सरस्वती मार्ग 
  480,000.00
2
चाँदनी मार्ग ड्रेन निर्माण
  600,000.00
3
कफी मार्ग ड्रेन निर्माण
  480,000.00
4
हनुमान मार्ग ड्रेन निर्माण
  480,000.00
5
शान्ति मार्ग ड्रेन निर्माण
  600,000.00
6
चन्द्रगढी बजार रिङ्गरोड कुमार सुब्बाकोे घर हुदै राजु न्यौपानेको घर उत्तर सम्म बल्क टायल्स
  480,000.00
7
संथाल बस्ती ढेना टोल तटबन्धन 
  360,000.00
8
नवज्योति प्रगती मार्ग ड्रेन तथा बाटो निर्माण
  240,000.00
9
एकल महिला जानेबाटो मा स्ल्याप कल्भट निमार्ण
  240,000.00
10
कालि मन्दिर निर्माण तथा मर्मत गर्ने (रु.२,००,०००।००
  240,000.00
11
जेष्ठ नागरिक भवन साबिक चन्द्रगढी ६ (रु.१,००,०००।००
  120,000.00
12
केन्द«मोड देखि सुकुम्बासी बस्ती सम्म जाने बाटो निमार्ण
5,500,000.00
13
सहिद चोक÷मलाहा टोल बाकिँ रकम
  873,538.04