FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Documents
आर्थिक ऐन २०७७ PDF icon आर्थिक ऐन 2077.pdf
संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७ PDF icon भद्रपुर नगरपालिकाको वातावरणीय परिक्षण कार्यविधि २०७७(2).pdf
भद्रपुर नगरपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७७ PDF icon भद्रपुर नगरपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन_ २०७७.pdf
भद्रपुर नगरपालिका करारमा प्राबिधिक कर्मचारि ब्यबस्थापन गर्ने सम्बन्धि कार्यबिधि,२०७५ PDF icon ५.भद्रपर नगरपालिका करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५_0.pdf
रोलर कार्यविधि PDF icon रोलर कार्यविधि.pdf
मर्मत कार्यविधि PDF icon मर्मत कार्यविधि.pdf
भद्रपुर नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावाली २०७४ PDF icon भद्रपुर नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावाली २०७४.pdf
भद्रपुर नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४ PDF icon भद्रपुर नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४.pdf
Back Hoe लोडर कार्यविधि PDF icon Back Hoe लोडर कार्यविधि.pdf
सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ PDF icon ७. सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf
आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का बदोबस्त) कार्यविधि २०७५ PDF icon ६. आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का बदोबस्त) कार्यविधि २०७५.pdf
भद्रपर नगरपालिका करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ PDF icon ५.भद्रपर नगरपालिका करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५.pdf
बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५ PDF icon ४. बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५.pdf
'घ' वर्गको निर्माण व्यवसायी ईजाजत पत्र सम्बन्धि कार्यविधि PDF icon ३.'घ' वर्गको निर्माण व्यवसायी ईजाजत पत्र सम्बन्धि कार्यविधि.pdf
भद्रपुर नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५ PDF icon २. भद्रपुर नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
स्थानीय राजपत्र कार्यविधि २०७५ PDF icon १. स्थानीय राजपत्र कार्यविधि २०७५.pdf
भद्रपुर नगरपालिकाको शिक्षा ऐन PDF icon ८. भद्रपुर नगरपालिकाको शिक्षा ऐन.pdf
आर्थिक ऐन २०७५ PDF icon ७. आर्थिक ऐन २०७५.pdf
कर तथा गैह्रकर कर लगाउने सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७५ PDF icon ६.कर तथा गैह्रकर कर लगाउने सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७५.pdf
भद्रपुर नगरपालिकाको प्रशासकिय कार्यविधि (नियमित) गर्न बनेको ऐन २०७५ PDF icon ५. भद्रपुर नगरपालिकाको प्रशासकिय कार्यविधि (नियमित) गर्ने २०७५.pdf
भद्रपुर नगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७५ PDF icon ४. भद्रपुर नगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७५.pdf
न्यायिक समितिको उजुरीको कार्यावही किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन PDF icon ३. न्यायिक समितिको उजुरीको कार्यावही किनारा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन.pdf
भद्रपुर नगरपालिकाको सहकारी ऐन २०७५ PDF icon २. भद्रपुर नपाको सहकारी ऐन २०७५.pdf
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७५ PDF icon १. कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७५.pdf