FAQs Complain Problems

वार्ड नं 9

क्र.स योजनाको नाम जम्मा बजेट
1
पुहाँतु मार्ग (कच्ची नाली खनी बाटो गा्रभेल गर्ने काम)
      600,000.00
2
स्याटु मार्ग (प्रोटेक्सन वाल लगाइ बाटो गा्रभेल)
      600,000.00
3
प्रगति मार्ग (स्ल्याब कल्र्भट निमार्ण)
      600,000.00
4
शुक्रराज मार्ग (कच्ची नाली खनी बाटो गा्रभेल गर्ने काम)
      600,000.00
5
कञ्चनजङगा मार्ग (प्रोटेक्सन वाल लगाइ बाटो गा्रभेल)
      600,000.00
6
शान्ती मार्ग (ह्युम्पाइप कल्र्भट निमार्ण)
      240,000.00
7
गोजा पैनी (पैनी सफा गर्ने काम)
      240,000.00
8
सुकुम्बासी टोल मार्ग (ह्युम्पाइप कल्र्भट निमार्ण
      240,000.00
9
धुमु राजवंशीको घरछेउको पुल तथा बाटो निमार्ण
   5,500,000.00
10
निराशा बस्ती फुलबासा खेला तटबन्धन र सडक स्तरोन्नती 
   2,400,000.00
11
हडिया कृषक कुलो (भिमलाल खतिवडा मास्तिरको तिनमुखे पैनी र फुलवासा हडिया खोलाको दोभानमा तटबन्धन गर्न (बालानन्दको जग्गाछेउ )
   1,800,000.00