FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

Documents
PDF icon स्वास्थ्य संस्था दर्ता , अनुमति तथा नवीकरण सम्बन्धी ऐन २०८०, पहिलो संशोधन.pdf
PDF icon भद्रपुर नगरपालिका शिक्षा ऐन २०७५ मा पहिलो संशोधन सम्बन्धी सूचना.pdf
PDF icon भद्रपुर नगरपालिकाको कला, साहित्य तथा संगीत प्रतिष्ठान संचालन ऐन २०८०.pdf
PDF icon भद्रपुर नगरपालिकाको कला, साहित्य तथा संगीत प्रज्ञा प्रतिष्ठान संचालन ऐन , २०८०.pdf
PDF icon पुनर्स्थापना केन्द्र तथा सेवाकेन्द्र स्थापना संचालन व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन , २०८०.pdf
PDF icon भद्रपुर नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता , २०८०.pdf
PDF icon भद्रपुर नगरपालिकाको रोजगार मंच संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि , २०८०.pdf
PDF icon भद्रपुर नगरपालिकाको स्थानिय सेवाको तहवृद्धि तथा बढुवा सम्बन्धी कार्यविधि ,.pdf
PDF icon भद्रपुर नगरपालिकाका कर्मचारीहरुको आचारसंहिता , २०८०.pdf
PDF icon भद्रपुर नगरपालिकाको श्रमिकहरुको सेवा सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि ,२०८०.pdf
PDF icon भद्रपुर नगरपालिकाको कृषि उपज तथा गैर कृषि वस्तु उत्पादन तथा बजारीकरण कार्यविधि.pdf
PDF icon भद्रपुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयको सूचना.pdf
PDF icon भद्रपुर नगरपालिकाको ३ पाङ्ग्रे (e-rikshaw) सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
PDF icon भद्रपुर नगरपालिकाको स्वास्थ्य संस्था दर्ता अनुमति तथा अनुमति सम्बन्धी ऐन २०८०.pdf
PDF icon भद्रपुर नगरपालिकाको भूउपयोग कार्यविधि २०८०.pdf
PDF icon भद्रपुर् नगरपालिकाको भारी सवारी साधन संचालन कार्यविधि २०८०.pdf
PDF icon भद्रपुर् नगरपालिकाको भारी सवारी साधन संचालन कार्यविधि २०८०.pdf
PDF icon भद्रपुर नगरपालिकाको आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का बन्दोबस्त ) कार्यविधि २०८०.pdf
PDF icon भद्रपुर नगरपालिका मेलमिलाप केन्द्र संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०८०.pdf
PDF icon भद्रपुर नगरपालिकाको स्थानीय सेवाको तह वृद्धि तथा बढुवा सम्बन्धी कार्यविधि २०८०.pdf
PDF icon सार्वजनिक पूर्वाधार सम्पति व्यवस्थापन कार्यविधि २०८०.pdf
PDF icon सन्थाल जातिको स्वास्थ्य वीमा संचालन कार्यविधि _ २०७९.pdf
PDF icon भद्रपुर नगरपालिकाको शव बाहन संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि _ २०७९.pdf
PDF icon छात्रवृत्तिमा प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध गराउनका लागि बनाइएको कार्यविधि _ २०७९.pdf
PDF icon अन्तर - पुस्ता ज्ञान हस्तान्तरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि _२०७९.pdf
PDF icon भद्रपुर नगरपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धि कार्यविधि -२०७९.pdf
PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ संशोधन सहित.pdf
PDF icon संघसंस्था नियमन तथा संचालन कार्यबिधि,२०७८१०२७ मा भएको प्रथम संशोधन सहित.pdf
PDF icon भद्रपुर नगरपालिका बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्बर्धन कार्यविधि.pdf
PDF icon भद्रपुर नगरपालिकाको रोजगार सम्बन्धि ऐन.pdf
PDF icon भद्रपुर नगरपालिकाको आर्थिक सहायता सम्बन्धी कार्यविधि ,२०७८
PDF icon भद्रपुर नगरपालिकाको राजश्व परामर्श समितिको कार्य संचालन कार्यविधि , २०७८
PDF icon भद्रपुर नगरपालिकाको श्रमिकहरुको सेवा सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि
PDF icon भद्रपुर नगरपालिकाको कार्य विभाजन नियमावली
PDF icon भद्रपुर नगरपालिकाको वन सम्बन्धी ऐन , २०७८
PDF icon कर्मचारीहरुको व्यवास्थापन (सेवा, शर्त , तह तथा स्तर बृद्धि)गर्न बनेको ऐन ,२०७८.pdf
PDF icon आर्थिक ऐन 2078.pdf
PDF icon व्यवसाय कर सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf
PDF icon बाल निति २०७५.pdf
PDF icon स्थानीय राजपत्र कार्यविधि २०७५, Final.pdf
PDF icon सुरक्षीत घर संचालन कार्यबिधि 2075[ safe house].pdf
PDF icon सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५, Final.pdf
PDF icon संघ सस्था नियमन संचालन सम्बन्धि कार्यबिधि २०७७.pdf
PDF icon व्यवसाय कर २०७८(1).pdf
PDF icon वन्यजन्तु आतङ्क न्यूनीकरण यन्त्र संचालन कार्यबिधि २०७७.pdf
PDF icon भद्रपुरको नगर प्रहरी व्यवस्थापन कार्यबिधि.pdf
PDF icon भद्रपुर नगरपालिकाको शिक्षा ऐन_Final.pdf
PDF icon भद्रपुर नगरपालिकाको विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५.pdf
PDF icon भद्रपुर नगरपालिकाको वातावरणीय परिक्षण कार्यविधि २०७७(3).pdf
PDF icon भद्रपुर नगरपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन_ २०७७.pdf
PDF icon भद्रपुर नगरपालिकाको नगर सभा संचालन कार्यबिधि २०७४.pdf
PDF icon भद्रपुर नगरपालिकाको कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा उद्धार व्यवस्थापन कार्यबिधि २०७७.pdf
PDF icon उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५_Final.pdf
PDF icon करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि, २०७५_Final.pdf
PDF icon भ.न.पा.को सवारी साधन तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७७.pdf
PDF icon भ.न.पा.को विपन्नता पहिचान कार्यबिधि २०७७.pdf
PDF icon भ.न.पा.को रोलर संचालन कार्यबिधि २०७४.pdf
PDF icon भ.न.पा.को युवा तथा लक्षित समुह स्वरोजगार कार्यक्रम संचालन कार्यबिधि २०७७.pdf
PDF icon भ.न.पा.को मदिरा व्यावसाय संचालन तथा बिक्रि वितरण मापदणुड २०७५.pdf
PDF icon भ.न.पा.को न्यायिक समितिको ऐन २०७५.pdf
PDF icon भ.न.पा.को नगर युवा परिषद संचालन कार्यबिधि २०७६.pdf
PDF icon भ.न.पा.को ट्याक्टर संचालन कार्यबिधि २०७४.pdf
PDF icon भ.न.पा.को कृषी व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन २०७५.pdf
PDF icon भ.न.पा. को सहकारी ऐन २०७५.pdf
PDF icon भ.न.पा. को व्याक हो लोडर संचालन कार्यबिधि २०७४.pdf
PDF icon भ.न.पा. को खानेपानी सेवा संचालन कार्यबिधि २०७७.pdf
PDF icon बालकोष संचालन कार्यबिधि 2076.pdf
PDF icon बाल कलव निर्देशिका.pdf
PDF icon बहाल-कर-नियमावली-भद्रपुर.pdf
PDF icon बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५.pdf
PDF icon नगर बस्तुगत विवरण तयारी कार्यबिधि 2075.pdf
PDF icon टोल विकास सस्था संचालन कार्यबिधि 2075.pdf
PDF icon खेलकुद निर्देशिका 2076 pass huna baki 1).pdf
PDF icon कर तथा गैह्रकर कर लगाउने सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७५_Final.pdf
PDF icon आर्थिक ऐन २०७५_Final.pdf
PDF icon आपत्कालीन कार्य संचालन कार्यबिधि २०७५.pdf
PDF icon आन्तरिक आय संकलन (ठेक्का बदोबस्त) कार्यविधि २०७५,Final.pdf
PDF icon अपाङ्ग परिचयपत्र वितरण कार्यबिधि 2075.pdf
PDF icon भद्रपुर नगरपालिकाको खर्च सम्बन्धी मापदण्ड . २०७६.pdf